Jheronimus Bosch Art Center

Privacy verklaring

Privacy- verklaring (in het kader van de AVG) voor het Jheronimus Bosch Art Center.

Een woord vooraf aan onze bezoekers: Wilt U bij Uw binnenkomst aan onze vrijwilligers bij de kassa aangeven dat U niet gefotografeerd wil worden en dat U geen toestemming verleent voor publicatie van deze foto’s voor bijvoorbeeld ons jaarverslag.  Wij danken U voor uw medewerking.

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacywetgeving is in de hele Europese Unie vanaf die datum gelijk. Door de invoering van de AVG verandert er ook voor u binnen onze Stichting het één en ander. Als gevolg van de invoering van de AVG hebben wij een Privacy- verklaring opgesteld. Uw privacy is voor ons net zo belangrijk als voor U. daarom gaan wij uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Wij beloven U dat U  de baas bent over uw gegevens. Uw persoonsgegevens niet verkocht worden aan andere partijen en U zich altijd kunt uitschrijven.

De Stichting Jheronimus Bosch Centrum (voortaan JBAC) verwerkt en gebruikt persoonsgegevens die van u of over u worden verzameld inhet kader van onze activiteiten en doelstellingen. Wij verwerken en gebruiken die gegevens in overeenstemming met de toepasselijke Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en andere wettelijke bepalingen.

Met persoonsgegevens bedoelen we de informatie die U direct of indirect identificeert als individueel persoon en die u met ons deelt als u contact heeft met de Stichting zoals Uw naam, adres, e-mailadres en uw telefoonnummer(s).

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de behartiging van uw en onze belangen , zoals omschreven in de doelstellingen hieronder vermeld. Wij verzamelen en verwerken niet meer en geen andere soorten gegevens, dan deze die nodig zijn voor deze doeleinden. Wij gebruiken persoonsgegevens alleen zoals beschreven in deze privacy- verklaring, tenzij u specifiek toestemming hebt gegeven voor een ander gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik van de gegevens is uitsluitend voorbehouden aan de leden van het bestuur.

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende toepassingen en doeleinden:

Registratie van de verwachte aanwezigheid bij Uw dienst als vrijwilliger

Verzending van de (digitale) Nieuwsbrief en informatie.

Uitnodigingen voor openingen en speciale bijeenkomsten

Het JBAC kan worden gevraagd om persoonsgegevens te gebruiken en te bewaren om juridische redenen, zoals het voorkomen, opsporen of onderzoeken van een misdrijf.

Deze privacyverklaring is ook van toepassing op het gebruik van onze website www.Jheronimusbosch-artcenter.nl Voor het gemak van onze bezoekers kan de website links bevatten naar websites die niet aan ons zijn verbonden en niet door ons worden gecontroleerd of beheerd. Het beleid en de procedures die we hier beschrijven, zijn niet van toepassing op deze websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid of privacy van gegevens die deze derde partijen verzamelen.

Wij onthullen de door ons beheerde persoonsgegevens alleen aan overheidsinstanties indien dit wordt vereist door de wet, bijvoorbeeld bij verzoeken van rechtbanken, wethandhaving- instanties, regelgevende instanties en andere overheid- en regeringsinstanties.

Als betrokkene heeft U specifieke juridische rechten m.b.t. de persoonsgegevens die wij van u verzamelen. Dit is van toepassing op al onze activiteiten. U heeft er echt op te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd. U heeft het zgn. “recht van inzage”!

U heeft het recht op Correctie: U kunt ons vragen om Uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Wij doen redelijke inspanningen om persoonsgegevens die in ons bezit of beheer zijn nauwkeurig, compleet, actueel en relevant te houden op basis van de meest recente informatie die voor ons beschikbaar is.

U heeft het recht van toegang: U mag van ons informatie vragen betreffende persoonsgegevens die we van u hebben, inclusief informatie over welke categorieën persoonsgegevens we in ons bezit of beheer hebben, waarvoor ze worden gebruikt, waar we ze hebben verzameld.

U heeft het recht om gegevens te laten wissen: we kunnen Uw persoonsgegevens wissen op uw verzoek, wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze waren verzameld of verwerkt.

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde onze privacy- praktijk, alsook onze privacy- verklaring te wijzigen en bij te werken. Om deze reden raden wij u aan om deze privacy- verklaring regelmatig te raadplegen.

Richt Uw vragen omtrent gegevensbescherming en alle verzoeken m.b.t. het uitoefenen van uw juridische rechtendoor middel van een digitaal of schriftelijk verzoek bij het secretariaat: info@jheronimusbosch-artcenter.nl

Beveiliging van persoonsgegevens: Wij zijn verplicht onze systemen en persoonsgegevens goed te beveiligen. Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u met ons deelt. Datalekken laten wij oplossen en we registreren ze. Wij melden ze, als dat wenselijk is, aan de toezichthouder en waar nodig ook aan U. Alleen de leden van het bestuur en de webbeheerder kunnen uw gegevens (deels) inzien en verwerken.

Wij hebben tot slot onze website ook laten aanpassen volgens de laatste norm wat betreft de privacy.

De website van het Jheronimus Bosch Art Center maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Jheronimus Bosch Art Center te helpen analyseren hoe de website effectief gebruikt kan worden. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Om dit alles toch veilig te houden hebben wij een bewerkersovereenkomst getekend met Google, is het laatste octet van uw IP gemaskeerd en worden er geen gegevens gedeeld met derde partijen. Alle extra diensten van Google zijn uitgeschakeld waarmee er ook intern geen data gedeeld wordt tussen Google divisies.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram